กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พบพนักงานประจำปี 2563

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พบพนักงานและลูกจ้าง AOT ตามโครงการ “กอญ.พบพนักงาน” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ AOT รวมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT สำหรับโครงการดังกล่าวนอกจากจะจัดที่สำนักงานใหญ่ AOT แล้ว ยังได้จัด ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน-15 ตุลาคม 2563
----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 48/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

AOT 1
AOT 2
AOT 3
AOT 4
AOT 5
AOT 6
AOT 7