กระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 6 ขั้นตอนในสนามบิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564