การประชุม MUC – AOT Management Exchange 2023 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

AOT 1
AOT 2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) และนางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทน AOT ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม MUC – AOT Management Exchange 2023 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 โดยผู้บริหาร AOT ได้พบปะหารือร่วมกับ Mr.Jost Lammers ตำแหน่ง President and CEO of Munich Airport (MUC) เกี่ยวกับการดำเนินงานของ MUC และ AOT ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย
และโครงการความร่วมมือระหว่าง MUC และ AOT ในอนาคต พร้อมกันนี้คณะผู้แทน AOT ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้แทน MUC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Cyber Security, Digital Strategy และ Airport Service Quality / Service Excellence ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารเพื่อดูการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ Biometrics มาใช้ในการให้บริการผู้โดยสาร รวมถึง Hub Operation Center ซึ่งมีผู้แทนจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในเขตลานจอดมาปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการเป็นศูนย์กลางการบิน
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement (SAA)) ที่กำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร (Management Exchange) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อที่สนใจร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานในอนาคตต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 14/2566 วันที่ 3 มีนาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airporttha