การเดินทางของกระเป๋า

AOT_infographic11_Baggage Handling System_V.20_190621-01

กระเป๋าเดินทางถูกส่งไปไหน? หลังจากนำกระเป๋าสัมภาระมาเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอินแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้น แล้วส่งเข้าระบบเพื่อคัดแยกก่อนส่งไปยังสายการบิน และลำเลียงขึ้นอากาศยาน #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #โหลดกระเป๋า

AOT_infographic11_Baggage Handling System_V.20_190621-02

การทำงานของระบบตรวจสอบสัมภาระ ระบบ In-Line Screening

  1. ผู้โดยสารนำสัมภาระไปเช็กอิน ณ เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบิน
  2. สัมภาระจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย
  3. สัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยจะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ขนถ่ายสัมภาระ เพื่อรอการลำเลียงไปยังอากาศยาน

#AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #โหลดกระเป๋า

AOT_infographic11_Baggage Handling System_V.20_190621-03

การทำงานของระบบตรวจสอบสัมภาระ ระบบ Terminal Screening

  1. ผู้โดยสารนำสัมภาระเข้ารับการตรวจสอบ ด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
  2. ผู้โดยสารนำสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย มาเช็กอิน ณ เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบิน
  3. สัมภาระที่เช็กอินแล้ว จะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ขนถ่ายสัมภาระเพื่อรอการลำเลียงไปยังอากาศยาน

#AOTOfficial #aviation  #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #โหลดกระเป๋า