การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่ ทอท.  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นั้น

การนี้ ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Good Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

คลิก เพื่อดูรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561