ของหาย!! ที่สนามบินสุวรรณภูมิทำไงดี?

Lost _ Found BKK-01

ของหาย!! ที่สนามบินสุวรรณภูมิทำไงดี?
แจ้งทรัพย์สินสูญหายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ baggage.services@airportthai.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 1880 ,0 2132 1890

2. ผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่สูญหาย - ประเภทของทรัพย์สิน เช่น กระเป๋าเดินทาง, กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ - สี , ยี่ห้อ, รุ่น - วัน เวลา สถานที่ (ที่คาดว่าทำสูญหาย) - หากเป็นกระเป๋าเดินทาง หรือกล่อง ให้แจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินภายในว่ามีสิ่งใด

3. เมื่อเจ้าหน้าที่งานด้านจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย ได้ข้อมูลตามข้อ 2 จะดำเนินการตรวจสอบในข้อมูลการพบทรัพย์สิน
3.1 กรณีตรวจสอบข้อมูลฯ โดยรายละเอียดของผู้ใช้บริการแจ้งมานั้นตรงกัน ถูกต้องชัดเจน จนท.งานด้านจัดการสัมภาระฯ จะทำการนัดหมายวัน เวลา เพื่อส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ผู้ใช้บริการ
3.2 กรณีตรวจสอบข้อมูลฯ ไม่พบรายการการพบทรัพย์สิน จนท.งานด้านจัดการสัมภาระฯ ลงรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการแจ้งในสมุดรับแจ้งของหาย กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (คาดว่าทำหายในช่วงนั้นๆ ไม่นาน) จนท.งานด้านจัดการสัมภาระฯ ติดต่อ CONTACT CENTER เพื่อทำการประกาศหาทรัพย์สินที่สูญหาย หากมีผู้นำส่งภายหลังจนท.งานด้านจัดการสัมภาระฯ จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้