ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)

2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)

โครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 2