โครงการให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 09.00 – 11.00 น.

1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference