โครงการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 พ.ย.66 เวลา 09.20 – 12.00 น. และการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค.66

2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 พ.ย.66 เวลา 09.20 – 12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference และการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค.66 ผ่านทางแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์