ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)

1

โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 2