ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference

Slide2_0

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ในวันที่ 9 พ.ย.66 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference