ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3/2563

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่
19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธาน
มีสาระสำคัญดังนี้
1. การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ.
ตามที่ ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอ การดำเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารรวมทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่
1. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย และวันที่ 27 มกราคม 2563 ทอท.ได้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนน โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ทอท. มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. กำหนดอายุสัญญาระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573
ทั้งนี้ นอกจากบริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิม และสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมายแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับขึ้นทุกปีให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ และการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ทอท.จะเปิดให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรรายอื่นตามนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันมิให้เกิดการผูกขาดในการดำเนินการต่อไป

2. มาตรการบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
คณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติทั้งในด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งโรคนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจชาติและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สำหรับแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการภายในท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของผู้โดยสาร อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการปรับลดค่าตอบแทนด้านกิจการเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน โดยมีระยะเวลาระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นการบริหารจัดการตารางบินที่ได้เริ่มใช้ไปก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย 1. ปรับลดค่าผลตอบแทนสำหรับสัญญาที่มีผลตอบแทนคงที่รายเดือนในอัตราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 สำหรับปีถัดไป ทอท.จะทบทวนอัตราการปรับลดดังกล่าว อีกครั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2. สำหรับสัญญาที่ไม่ได้มีผลตอบแทนคงที่ ได้มีการให้ยกเว้นการเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี โดยคงไว้เพียงผลตอบแทนในอัตราร้อยละ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2565 3. สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมทุนของรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 พิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะวิกฤต คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง สำหรับผู้ประกอบการปัจจุบันที่ร้องขอการผ่อนผันเข้ามา เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน พร้อมทั้งยกเว้นค่าปรับจากการขอเลื่อนชำระ ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากยอดผู้โดยสารที่มีจำนวนลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จนอาจนำไปสู่การยกเลิกกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานท้องถิ่นและอัตราการว่างงานของประเทศได้นอกจากการช่วยเหลือทางด้านสังคมและเศรษฐกิจแล้ว ทอท.ยังมีมาตรการสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 21.82 ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟราเรด (Thermoscan) จำนวน 17 เครื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานไปจนถึงการรับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย

————————————
ฉบับที่ 15 / 2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th