ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 75/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 75/2561

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 

22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ซึ่งมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. 

เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ ทอท.จ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก เป็นผู้รับจ้าง งานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นเงิน 329,560,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. โดยวิธีประกวดแบบ วงเงินการจัดหา 329,569,514.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามระเบียบและข้อกำหนดของ ทอท.ว่าด้วยการพัสดุ (เนื่องจากในวันที่ออกประกาศประกวดแบบ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐยังไม่มีผลบังคับใช้) โดย ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ประกอบด้วย พนักงาน ทอท.จำนวน 4 คน โดยมีผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 1 คน ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้แทนจากสภาสถาปนิกจำนวน 2 คน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และเมื่อวันที่ 

6 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ยื่นซองประมูลจำนวนรวม 4 ราย ดังนี้

(1) กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก-อีเอ็มเอส-เอ็มเอชพีเอ็ม-เอ็มเอสอี-เออาร์เจ (กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก) ประกอบด้วย บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด บริษัท อีเอ็มเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จำกัด บริษัท นิเคนเซกเก จำกัด (NIKKEN SEKKEI LTD) 

(2) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่ลแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 

ซีอีแอล เอ็นจีเนียส์ จำกัด บริษัท ซีอีแอล อาร์คิเทคส์ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ Egis Avia และ Egis Rail S.A. 

(3) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท วาร์ดา แอสโซซิเอทส์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัท วาร์ดา แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัท ไวส โปรเจ็คคอลซัลติ้ง จำกัด และบริษัท จงลิม อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด 

(4) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group ประกอบด้วย บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อะซูซา เซคเคอิ จำกัด และบริษัท สกายปาร์ตี้ จำกัด

คณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ ได้ประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองประมูลทั้ง 4 ราย ซึ่งตามข้อกำหนดและรายละเอียดงานจ้างฯ (TOR) ข้อ 14.5 กำหนดให้ผู้ผ่านข้อเสนอเทคนิคจะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และจัดลำดับเพื่อเชิญมาต่อรองราคาต่อไป โดยทั้ง 4 กลุ่มบริษัทได้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวตามลำดับคะแนนคือ 

ลำดับที่ 1 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group 

ลำดับที่ 2 กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก 

ลำดับที่ 3 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท วาร์ดา แอสโซซิเอทส์ จำกัด 

ลำดับที่ 4 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทอท.ได้เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group ซึ่งได้คะแนนเทคนิคสูงเป็นลำดับแรกมาเปิดซองข้อเสนอด้านราคา แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group มิได้ยื่นต้นฉบับใบเสนอราคาตามที่ ทอท.กำหนดใน TOR ข้อ 13.3.1 ซึ่งระบุว่า “ผู้เสนองานต้องใช้ ต้นฉบับใบเสนอราคา ที่ได้รับจาก ทอท.นี้เท่านั้น ใบเสนอราคานอกเหนือจากนี้จะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด” ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทอท.ได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ใน TOR เนื่องจากเอกสารต้นฉบับใบเสนอราคา เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้เสนอราคาต้องใช้ในการเสนอราคา เพราะนอกจากจะมีข้อเสนอด้านราคา ซึ่งต้องระบุเป็นตัวเลขและตัวอักษรแล้ว ยังมีเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญอื่น ๆ ระบุไว้ ได้แก่ ระยะเวลายืนราคา คำรับรองว่าจะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกวดแบบภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจกระทำแทนจะต้องลงนามรับรองข้อเสนอดังกล่าว คณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ จึงไม่พิจารณาเอกสารข้อเสนอราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group จากนั้น คณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ จึงได้เชิญกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก ซึ่งได้คะแนนเทคนิคสูงเป็นลำดับที่ 2 มาต่อรองราคาตามเงื่อนไขของข้อกำหนดและรายละเอียดงานจ้าง (TOR) ข้อ 14.6 ซึ่งกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก ได้เสนอเอกสารข้อเสนอด้านราคามาครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อตกลง

ในการการประมูลฯ และข้อกำหนดและรายละเอียดงานจ้างฯ (TOR) โดยเสนอราคาค่าออกแบบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 349,000,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และคณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว 

กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก ยินดีลดราคาให้คงเหลือค่าจ้างออกแบบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,560,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทอท.จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติผลการจัดจ้างดังกล่าว 

สำหรับกรณีที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group ได้มีหนังสือร้องเรียน ถึงคณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ 

ลงวันที่ 15 และ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group มิได้รับเอกสาร

ต้นฉบับใบเสนอราคา ในชุดเอกสารสำหรับการเสนองานจาก ทอท. และงานจัดจ้างสำรวจออกแบบซึ่งใช้เกณฑ์ตัดสินด้วยข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก การที่มิได้แนบเอกสารต้นฉบับใบเสนอราคา จึงไม่เป็นสาระสำคัญของ

ข้อเสนอด้านราคา นั้น ทอท.ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SA Group ทราบแล้วว่า การดำเนินงานของ ทอท.เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข

และข้อตกลงการจัดหาฯ และ TOR แล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ประกอบด้วย (1) งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A มีพื้นที่ประมาณ 348,000 ตารางเมตร เป็นอาคารแบบ Multi-Terminal สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 12 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 18 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สอดคล้องกับอาคารผู้โดยสารโดยมีหลุมจอดประมาณ 14 หลุมจอด (2) งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบิน A, B และ C (3) งานก่อสร้างอาคารบริการท่าอากาศยานครบวงจร (Airport Multiplex Building: AMB) ด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ พื้นที่อาคารประมาณ 84,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ในอาคารได้ประมาณ 1,000 – 1,500 คัน และมีลานจอดรถยนต์ภายนอกอาคารอีกประมาณ 1,500 – 2,000 คัน (4) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ โดยเป็นระบบรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) และอาคารเทียบเครื่องบิน A 

ในปัจจุบัน ไปยังอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และเชื่อมต่อการเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 กับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link มีระยะทางรวมทั้งระบบยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร (5) งานระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เพื่อรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี และเชื่อมต่อกับระบบของอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน (6) งานก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยานเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และ (7) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการฯ 

ทั้งนี้เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะมีระยะเวลาในการออกแบบ 10 เดือนจากนั้นทอท.จะนำแบบไปประมูลงานก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของทสภ.ได้อีก 30 ล้านคนต่อปีซึ่งผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดีของทสภ.จากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับความต้องการทำให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน

—————————————————————

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 6420, 0 2535 5554 

โทรสาร 0 2535 4099 

อีเมล aot_media@airportthai.co.th