ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอบคุณสำหรับการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน” หรือ “ข้อตกลง”) ซึ่งจะระบุเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ทอท.”) และผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งจัดทำโดยกิจการร่วมทุนจีฟินน์-สกาย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทอท. โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกกว่า “แอพพลิเคชั่น”) โดยการใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือการลงทะเบียนบัญชีใช้งาน แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวที่ระบุไว้ในที่นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว ท่านไม่ควรติดตั้งหรือใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้

ทอท. อาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าใช้งานบัญชีและ/หรือบริการของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงนโยบายต่างๆ หรือข้อตกลงอื่นใดที่ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและ ทอท.

ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบใดๆ และทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของผู้ใช้งานซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนำเข้าและส่งออก ภาษีหรือการทำธุรกรรมที่เป็นเงินสกุลต่างชาติ

ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายต่างๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ณ เวลาใดๆ ที่เห็นสมควร การเปลี่ยนการปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นจะมีผลเมื่อลงประกาศเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้ว ท่านตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะพิจารณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใดๆ ไม่ว่าท่านจะพิจารณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม จะถือว่าท่านยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

โดยการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ ท่านรับรองและรับประกันอย่างชัดเจนว่าท่านมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยการลงทะเบียนบัญชีใช้งาน ท่านรับรองและตกลงว่าท่านมีอายุตั้งแต่สิบหก (16) ปีขึ้นไป และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่จะเข้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ทำขึ้นเป็นสัญญาร่วมกัน โดยการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ ท่านยังรับรองและรับประกันอีกด้วยว่าท่านมีสิทธิ์ มีอำนาจและมีความสามารถที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านยังยืนยันอีกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้เป็นจริงและถูกต้อง การใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่านเป็นการใช้งานโดยตัวท่านเองและเป็นการใช้งานส่วนตัว ท่านให้สัญญาว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลเฉพาะที่ระบุตัวตนของท่านหรือสถานะผู้ใช้งานของท่าน ท่านจะไม่มอบหรือโอนบัญชีการใช้งานของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่น ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในขณะที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น

ท่านจะเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยใช้วิธีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในเวอร์ชั่นที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน ทอท. จะไม่รับผิดชอบ หากท่านไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นได้หรือหากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในเวอร์ชั่นที่ไม่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นได้หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นตามที่เจตนา

ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ท่านตกลงว่า:

 • ท่านจะใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้งานแอพพลิเคชั่นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งหรือเก็บสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวง
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อรบกวน ก่อความรำคาญ ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือการจองที่เป็นเท็จต่างๆ
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากการรับบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้การปฏิบัติการที่เหมาะสมของเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดลง
 • ท่านจะไม่ทำหรือพยายามทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้าและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ท่านจะไม่พยายามทำให้แอพพลิเคชั่นได้รับความเสียหายในลักษณะใดๆ ก็ตาม
 • ท่านจะไม่ทำสำเนา หรือแจกจ่ายแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ทอท.
 • ท่านจะใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานของท่านเองและจะไม่ขายต่อให้บุคคลที่สาม
 • ท่านจะเก็บรักษาบัญชีการใช้งาน รหัสผ่านหรือข้อมูลเฉพาะที่ระบุตัวตนของท่านที่เราให้แก่ท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบัญชีของท่านได้ไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
 • ท่านจะให้หลักฐานยืนยันตัวตนของท่านแก่ ทอท. ตามที่อาจมีการร้องขอหรือจำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม
 • ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่กำหนดเพื่อการใช้บริการและจะรับผิดชอบที่จะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นข้อมูลล่าสุดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาของข้อตกลง ท่านตกลงว่า ทอท. สามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลของท่านเป็นจริง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ท่านรับทราบว่าหากข้อมูลของท่านไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วนในประการใดๆ ทอท. แต่ไม่ถือเป็นภาระข้อผูกพัน มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงฉบับนี้ และยุติการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่าน ณ เวลาใดๆ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบ
 • ท่านจะใช้จุดเข้าใช้งานหรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีการใดๆ เพื่อหลอกลวง ทอท. หรือทำให้ท่านได้รับประโยชน์โดยวิธีใดๆ ไม่ว่าโดยการหลอกลวงหรืออื่นใด โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการขายหรือโครงการใดๆ ที่จัดขึ้นโดย ทอท. และบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริมการใช้งานใหม่ของแอพพลิเคชั่นโดยผู้ใช้งานรายใหม่หรือผู้ใช้งานรายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ท่านต้องไม่ทำให้การปฏิบัติการที่เหมาะสมของเครือข่ายที่แอพพลิเคชั่นใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพลดลงหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการที่เหมาะสมของเครือข่ายดังกล่าว
 • ท่านตกลงว่าแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการอยู่ในลักษณะของการใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริการที่ดี
 • ท่านตกลงว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่น  อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบและรับผิดอย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่ท่าน ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ทอท.หรือบุคคลที่สามใดๆ ได้รับอันเนื่องมาจากการละเมิดใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน
 • ท่านตกลงว่าข้อมูลและคำชี้แนะทั้งหมดที่ให้ไว้ในแอพพลิเคชั่น เช่น ตารางแจ้งข้อมูลเที่ยวบิน แผนที่ท่าอากาศยานหรือบัญชีรายชื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของการแจ้งข้อมูลเท่านั้น ทอท. บริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สามและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่ท่านได้รับจากการใช้ข้อมูลและคำชี้แนะในแอพพลิเคชั่น
 • ท่านตกลงว่าบริการใดๆ ที่ให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและผู้ค้าเฉพาะราย

เอโอที รีวอร์ด ลอยัลตี้ โปรแกรม

การเป็นสมาชิก

 • โดยการลงทะเบียนบัญชีใช้งานในแอพพลิเคชั่น ท่านจะกลายเป็นสมาชิกของ ลอยัลตี้ โปรแกรม ที่ชื่อ “ เอโอที รีวอร์ด” ที่ดำเนินการโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ/หรือบริษัทในเครือ
 • โดยการเป็นสมาชิกของ ลอยัลตี้ โปรแกรม ท่านจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการ  อี-เวาเชอร์  ข้อมูลการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เสนอให้โดย ทอท. และผู้ค้า/ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตามที่แสดงอยู่ในแอพพลิเคชั่น
 • ทอท. มีสิทธิ์ที่จะระงับการเป็นสมาชิกของท่าน หากมีเหตุผลเชื่อได้ว่ามีกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวง ผิดกฎหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมใดๆ หรือหาก ทอท. มีเหตุผลเชื่อได้ว่าท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

การได้รับแต้ม (“ เอโอที เอิร์น พอยท์”)

 • ท่านจะได้รับแต้มของ ทอท. 1 แต้ม (“แต้ม”) จากแอพพลิเคชั่น ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการ สำหรับทุกๆ 25 บาทที่ท่านใช้จ่ายสำหรับบริการและกับผู้ค้าที่ร่วมรายการภายใน 6 ท่าอากาศยานที่ดำเนินการโดย ทอท. (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) จำนวนเงินที่หักจากการใช้ส่วนลด/การส่งเสริมการขาย/สิทธิพิเศษใดๆ และ เอโอที เบิร์น พอยท์ จะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้แต้ม
 • จะคำนวณแต้มสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละครั้งและจะปัดเศษขึ้นหากมีเศษของแต้มตั้งแต่ 0.5 แต้มขึ้นไป และจะปัดลงหากมีเศษของแต้มน้อยกว่า 0.5  แต้ม ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้จ่าย 70 บาทที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านจะได้รับ 3 แต้มจากแอพพลิเคชั่น ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการ แต่ถ้าหากท่านใช้จ่าย 55 บาท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านจะได้รับ 2 แต้มจากแอพพลิเคชั่น ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการ
 • ในกรณีการชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะคำนวณแต้มตามมูลค่าของสินค้า/บริการเป็นเงินบาท  ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้จ่าย 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการบริการ ที่มีราคา 100 บาท ท่านจะได้รับ 4 พอยท์ จากแอพพลิเคชั่น ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการ
 • จะได้รับแต้มโดยอัตโนมัติสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ โดยชำระเงินผ่าน เอโอที เพย์ สำหรับการชำระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิตโดยผ่านเครื่องรูดบัตร ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของท่านได้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี แต้ม ของ ทอท. ของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ รหัสคิวอาร์) แก่ผู้ค้าเพื่อรับแต้มจากการทำธุรกรรมดังกล่าว
 • แอพพลิเคชั่นตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการอาจให้แต้มแก่ท่านสำหรับการทำธุรกรรมที่ท่านใช้จ่ายกับผู้ค้าหรือหุ้นส่วนที่ร่วมรายการของ ทอท. ที่อยู่ภายนอกท่าอากาศยาน  ผู้ค้าหรือหุ้นส่วนดังกล่าวจะเป็นผู้กำหนดอัตราการให้แต้ม
 • แอพพลิเคชั่น ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดของผู้ดำเนินการ อาจให้แต้มแก่ท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจการทางการตลาดที่จัดโดย ทอท. บริษัทในเครือหรือผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้จัดกิจการจะเป็นผู้กำหนดอัตราการให้แต้ม

การมีผลใช้ได้ของแต้ม

 • แต้มของ ทอท. ไม่มีวันหมดอายุ ท่านสามารถเก็บแต้มไว้ในบัญชีของท่านได้ตราบเท่าที่บัญชีของท่านยังเปิดใช้งานอยู่
 • ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต้มเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีตามปฏิทิน (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) แต้มของ ทอท. จำนวน 100 แต้ม จะถูกหักจากบัญชีของท่านเป็นค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาแต้มของปีปฏิทินดังกล่าวในวันที่ 31 ธันวาคม
 • ไม่สามารถซื้อ ขายต่อหรือโอนแต้มเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนที่มีค่าหรืออื่นๆได้ในกรณีใดๆ
 • สามารถแลกแต้มเพื่อใช้เป็นส่วนลดผ่าน เอโอที เพย์ กับผู้ค้าหรือผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เท่านั้น ในกรณีอื่นใดแต้มไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดหรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในลักษณะใดๆ และแต้มจะไม่ถือเป็น ตีความว่าเป็นหรือใช้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าหรือที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 • ไม่สามารถโอนแต้มไปยัง/จากบัญชีอื่นของแอพพลิเคชั่นได้ ในกรณีใดๆ

การแลกแต้ม (“เอโอที เบิร์น พอยท์”)

 • หากท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และมีแต้มของ ทอท. ตามจำนวนที่กำหนด ท่านอาจเลือกและแลกเวาเชอร์ที่เกี่ยวข้องผ่านแอพพลิเคชั่นได้ การแลกแต้มของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ ทอท. หรือผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ที่เสนอเวาเชอร์ที่ท่านต้องการที่จะแลก
 • เวาเชอร์ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเวาเชอร์อื่นๆ ได้ในกรณีใดๆ ไม่สามารถนำเวาเชอร์ไปขายต่อ แลกเปลี่ยนหรือโอนเพื่อแลกกับสิ่งที่มีมูลค่าได้ในกรณีใดๆ เวาเชอร์จะไม่ถือเป็น ตีความว่าเป็นหรือใช้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าหรือที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในกรณีใดๆ
 • แต้มที่ท่านใช้แลกเวาเชอร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนเพื่อไปแลกเวาเชอร์อื่นได้ในกรณีใดๆ ไม่สามารถขอเปลี่ยนเวาเชอร์ได้
 • ทอท. ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด อาจปฏิเสธการขอแลกแต้มของท่านสำหรับเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง มีแต้มไม่เพียงพอที่จะแลกเวาเชอร์ที่ต้องการ หรือผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สามไม่ได้จัดทำเวาเชอร์ดังกล่าวอีกแล้วหรือเวาเชอร์ดังกล่าวหมดชั่วคราว หรือแต้มที่ท่านต้องการจะใช้แลกเวาเชอร์เป็นแต้มที่ออกให้ท่านเนื่องจากความผิดพลาด เป็นต้น
 • ท่านอาจแลกแต้มของท่านผ่าน เอโอที เพย์ (“เอโอที เบิร์น พอยท์”) ทุก 10 แต้มของ ทอท. สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ 1 บาทเมื่อใช้กับผู้ค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์ ท่านสามารถเลือกจำนวนแต้มที่จะแลกได้และชำระเงินส่วนที่เหลือ ท่านอาจใช้เงินสด บัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตรหรือ เอโอที เพย์ เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือหลังหักส่วนลด ตัวอย่างเช่น ท่านแลก 1000 แต้ม (เป็นส่วนลด 100 บาท) เพื่อซื้อสินค้าราคา 100 บาท เฉพาะนั้นท่านไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ อีกกรณีหนึ่ง หากท่านแลก 250 แต้ม (เป็นส่วนลด 25 บาท) เพื่อซื้อสินค้าราคา 100 บาท ดังนั้น ท่านจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือ 75 บาทให้แก่ผู้ค้าโดยใช้เงินสด บัตรเครดิตหรือเอโอที เพย์
 • การแลกแต้มทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้ การแลกแต้มไม่สามารถขอแต้มคืนหรือขอเป็นเงินสดใด้ในกรณีใดๆ ไม่สามารถขอคืนเวาเชอร์/ส่วนลดจากโครงการ เอโอที เบิร์น พอยท์ ได้
 • ท่านสามารถตรวจยอดคงเหลือของแต้มและการแลกแต้มของท่านที่ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ยอดคงเหลือของแต้มและการแลกพอยท์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในแอพพลิเคชั่นถือเป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเพียงพอของยอดคงเหลือของแต้มและการแลกแต้มดังกล่าว

การโอนแต้ม

 • ท่านอาจโอนแต้มจาก ลอยัลตี้ โปรแกรมของหุ้นส่วนที่ร่วมรายการไปเป็นแต้มของ ทอท. ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น อัตราการโอนแต้มและค่าธรรมเนียมบริการจะแจ้งให้ทราบก่อนทำการโอน
 • สามารถโอนแต้มของ ทอท. ไปเป็นแต้มของ ลอยัลตี้ โปรแกรมของหุ้นส่วนที่ร่วมรายการได้ผ่านแอพพลิเคชั่น อัตราการโอนแต้มและค่าธรรมเนียมบริการจะแจ้งให้ทราบก่อนทำการโอน โปรดทราบหุ้นส่วนบางรายอาจไม่รับโอนแต้มจากแต้มของ ทอท.
 • อัตราการโอนแต้มและค่าธรรมเนียมการบริการกำหนดตามสัญญาที่ทำขึ้นกับหุ้นส่วนแต่ละรายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทอท. โดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด อาจปฏิเสธคำขอโอนแต้มสำหรับเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือผิดกฎหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมใดๆ หรือหุ้นส่วนไม่ได้ร่วมดำเนินการอีกแล้วหรือหุ้นส่วนที่ท่านต้องการที่จะโอนแต้มไป/จาก ได้ยุติข้อตกลงการโอนแต้มกับ ทอท. แล้ว

ข้อกำหนดทั่วไป

 • ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ ณ เวลาใดๆ ที่จะ:
 • ปรับ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ เอโอที พอยท์ ลอยัลตี้ โปรแกรม (รวมถึงเพิ่มหรือลบข้อกำหนดใดๆ)
 • ยุติหรือเปลี่ยนแปลง เอโอที พอยท์ ลอยัลตี้ โปรแกรม
 • ยกเลิก ปรับและ/หรือคำนวณแต้มที่จะให้ใหม่
 • เปลี่ยนจำนวนแต้มที่กำหนดสำหรับการแลกเวาเชอร์หรือเปลี่ยนแทนเวาเชอร์ใดๆ กับอีกเวาเชอร์หนึ่งที่มีมูลค่าเดียวกัน
 • เปลี่ยนจำนวนแต้มที่จะได้รับจากการใช้จ่ายกับผู้ค้าและที่จะได้รับจากการใช้บริการต่างๆ
 • เปลี่ยนแปลงคูณสมบัติและการมีสิทธิ์สำหรับการได้รับแต้ม
 • เปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้รับแต้ม
 • เปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้คำนวณจำนวนแต้มที่จะมอบให้
 • ระงับหรือยุติการให้แต้มแก่ท่าน

โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว

 • ทอท. อาจระงับการคำนวณและการสะสมแต้มเพื่อแก้ไขความผิดพลาดใดๆ ในการคำนวณหรือปรับเปลี่ยนการคำนวณตามที่เห็นสมควรอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 • ท่านจะรับผิดชอบสำหรับภาษี ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรืออากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการออกแต้มให้แก่ท่าน การแลกแต้มของท่านและ/หรือการใช้เวาเชอร์ที่ท่านได้แลกมา และท่านจะเป็นผู้ชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

เอโอที เพย์

 • ท่านอาจเลือกที่จะชำระกับผู้ค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์โดยใช้แต้มและ/หรือบัตรเครดิต (“บัตร”)  เมื่อใดก็ตามที่มี เอโอที เพย์
 • ในกรณีที่ท่านเลือกชำระโดยใช้บัตร ท่านต้องลงทะเบียนบัตรที่ใช้ได้ซึ่งเป็นบัตรของท่านตามคำแนะนำต่างๆ ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น
 • หากบัตรเป็นของบุคคลอื่น เช่น บิดามารดาของท่าน ท่านรับรองและตกลงว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าวเพื่อชำระเงิน
 • ท่านตกลงว่าเราอาจตรวจสอบรายละเอียดบัตรของท่านกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเมื่อท่านลงทะเบียนบัตรครั้งแรกกับเรา เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชั่น
 • ทันทีที่ท่านทำการจองผ่านแอพพลิเคชั่น ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและการชำระเงินของท่านจะหักโดยอัตโนมัติผ่าน เอโอที เพย์ทันทีที่การจองได้รับการดำเนินการ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถยกเลิกได้ หากท่านมีข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับบริการที่ให้ ข้อพิพาทดังกล่าวต้องดำเนินการโดยตรงกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ท่านต้องใช้สิทธิพิเศษ/เวาเชอร์/ส่วนลดใดๆ ก่อนการเริ่มทำธุรกรรม จำนวนเงินที่เหลือสุดท้ายที่ต้องชำระหลังจากหักสิทธิพิเศษ/เวาเชอร์/ส่วนลด จะแสดงก่อนที่ท่านจะทำการชำระเงิน ทันทีที่ธุรกรรมเริ่มดำเนินการ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษ/เวาเชอร์/ส่วนลดใดๆ ได้ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
 • ที่ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมภายในท่าอากาศยานต่างๆ ท่านอาจชำระเงินด้วย เอโอที เพย์ โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (ทำขึ้นโดยเครื่องปลายทางของผู้ค้า) และดำเนินการชำระเงินของท่านให้แล้วเสร็จในแอพพลิเคชั่น
 • ในกรณีที่การชำระเงินของท่านโดยใช้บัตรของท่านทำขึ้นในต่างประเทศ ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทอท. มีสิทธิ์ที่จะระงับการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นการหลอกลวง ผิดกฎหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมใดๆ หรือ ทอท. มีเหตุผลเชื่อได้ว่าท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน
 • ท่านตกลงว่าท่านจะให้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านอาชญากรรมทางการเงินใดๆ ซึ่งจำเป็นและเพี่อให้ ทอท. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่โดยทั่วไปหรือระเบียบต่างๆ ของ ทอท.
 • ท่านต้องรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหาของพิพาทใดๆกับบริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรของท่านเอง

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท. และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์ทางปัญญา แล้วแต่กรณี จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในและที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และคำชี้แนะ ความคิด คำขอแก้ไขปรับปรุง ข้อคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้โดยท่านหรือฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ข้อกำหนดการใช้งานไม่ถือเป็นข้อตกลงการขายและจะไม่มีการมอบสิทธิ์เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหรือสิทธิ์ในทรัพย์ทางปัญญาใดๆ ที่เป็นของ ทอท. และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์ทางปัญญาแก่ท่าน ชื่อของ ทอท. สัญลักษณ์ ทอท. และ/หรือสัญลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องหมายการค้าของ ทอท. หรือบุคคลที่สามต่างๆและไม่มีการมอบสิทธิ์หรือให้อนุญาตเพื่อใช้สิ่งดังกล่าว เพื่อความชัดเจน คำว่า แอพพลิเคชั่น ที่อยู่ในที่นี้ จะรวมถึงส่วนประกอบ กระบวนการขั้นตอน และการออกแบบโดยรวมทั้งหมดของแอพพลิเคชั่น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อม (“ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลเบื้องต้นส่วนตัว”) โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและสิทธิ์ต่างๆ ของท่าน ก่อนการใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในแอพพลิเคชั่น  เพื่อใช้บริการต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น ก่อนอื่นท่านต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทอท. อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใดๆ จะมีผลใช้ได้เมื่อลงประกาศเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้ว ดังนั้น ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแนะนำล่าสุดของ ทอท. สำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านจะให้แก่ ทอท.

หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับการบริการภายในของแอพพลิเคชั่นเท่านั้น หากท่านเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่ท่านเข้าใช้งาน

1. ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม

แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งท่านให้เราในระหว่างการใช้งานแอพพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึง:

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย รูปที่แสดงบัญชีใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์
 • ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุของบัตร
 • ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน/โรงแรม/การเดินทาง
 • ข้อมูลระบุตำแหน่งภายในท่าอากาศยานต่างๆ
 • บัญชีของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เช่น บัญชีการใช้งานเฟซบุค บัญชีการใช้งานกูเกิล บัญชีการใช้งานไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น เช่น ข้อคิดเห็น การร้องเรียน การสำรวจ
 • ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ไอพี ไฟล์ข้อความคุกกี้
 • ข้อมูลการติดตาม เช่น ไฟล์ข้อความคุกกี้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าว

แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์และจำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการของเราและตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเสนอสินค้าและให้บริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ และตอบข้อคิดเห็น ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน ต่างๆ ที่ท่านส่งถึงเรา
 • เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลการลงทะเบียนของท่านกับ ลอยัลตี้ โปรแกรม ของเรา และบริหารจัดการบัญชีใช้งานของท่าน
 • เราจะเฝ้าติดตามการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราติดตาม ปรับปรุงและปกป้องผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการและเว็บไซต์ของเรา ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
 • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน
 • หากท่านให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต เราต้องใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเฉพาะของสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตรที่ท่านยื่นเพื่อป้องกันการหลอกลวง
 • เราจะติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าเพื่อป้องกัน ตรวจสอบและหรือรายงานการหลอกลวง การบิดเบือนข้อเท็จจริง เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรืออาชญากรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนใดๆ ที่ได้รับจากท่านหรือจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย การปฏิบัติกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมดูแลและการตรวจสอบตามที่จำเป็น (รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและการฟ้องร้องดำเนินคดี)
 • เราจะใช้ข้อมูลของบุคคลบางรายเพื่อเชิญให้เพวกเขาเข้าร่วมในการวิจัยตลาด
 • เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสถิติและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ในบางกรณี เราจะติดต่อท่านเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้า
 • หากท่านให้ความยินยอมแก่เรา
 • เราจะส่งหนังสือแจ้งข่าวสารที่มีข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษของเราให้แก่ท่าน
 • เราจะส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยเรา บริษัทในเครือของเราและหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดสรร
 • เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา และจะให้ข้อมูลแก่ท่านเมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเหล่านั้น
 • เราจะสร้างโพรไฟล์ของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อส่งโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน
 • บางโอกาส เราจะขอความยินยอมจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลานั้น
 • สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมาย:
 • เมื่อร้องขอ/มีคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อดำเนินคดีกับหรือเพื่อป้องกันการหลอกลวง การโกงหรือการซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

3. เทคโนโลยีเพื่อจดจำข้อมูล (คุกกี้)

แอพพลิเคชั่นของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อจดจำข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการที่เราให้ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น อาจเก็บข้อมูลของประเภท    เบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการและใช้เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยังจะช่วยเรา “ปรับเปลี่ยน” แอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานแต่ละรายโดยการจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะไม่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นท่านอนุญาตให้เรากระทำการดังกล่าวโดยการให้ความยินยอมและเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัว

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่นิติบุคคลต่างๆ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีส่วนในการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง:

 • หุ้นส่วนทางธุรกิจและบริษัทในเครือของ ทอท.
 • ผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ผู้บริการที่พักและการท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท.
 • หน่วยงานราชการตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 • หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับฝ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีภาระข้อผูกพันต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน

5. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณของเรา พนักงาน เจ้าหน้าที่และตัวแทนของเราที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและภายใต้การควบคุมดูแล

6. การยกเลิกการให้ความยินยอม

ท่าน ในฐานะลูกค้าของเรา มีสิทธิ์แบบไม่มีเงื่อนไขที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูล ท่านอาจปิดการใช้งานบัญชีใช้งานของท่าน ตัดสินใจไม่ใช้บริการทั้งหมดของเรา ณ เวลาใดๆ

อย่างไรก็ตาม เราอาจมีมูลเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายหรือมีภาระข้อผูกพันทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ที่ระบุไว้ในข้อ 2

7. สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเราหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อแก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเพื่อรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านให้ไว้แก่เราสำหรับทำสัญญาหรือโดยความยินยอมของท่านในรูปแบบที่กำหนด เครื่องสามารถอ่านได้

นอกจากนั้น ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางกรณี (โดยเฉพาะ ในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากเราจะใช้ข้อมูลสำหรับการตลาดโดยตรง)

สิทธิ์เหล่านี้อาจจำกัด ตัวอย่างเช่น หากการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านจะต้องเปิดข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือหากท่านขอให้เราลบข้อมูลซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อเรามีส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญในการคงข้อมูลดังกล่าวไว้

เราจะให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ท่านเมื่อท่านร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว (หรือในกรณีที่เป็นบุตร เมื่อบิดามารดาหรือตัวแทนของท่านร้องขอ)

เราจะแจ้งท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับการร้องขอ ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกหนึ่งเดือน หากมีเจ้าของข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากขอใช้สิทธิ์และจำเป็นต้องดำเนินการตามการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่เหมาะสม หากเราปฏิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว

เมื่อท่านอยู่ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) เพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสภาพยุโรป ที่ท่านอาศัยหรือทำงานอยู่หรือเมื่อท่านเชื่อว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมายที่บังคับใช้ หลังจากนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจอยู่ในไฟล์สำรองซึ่งเราจัดเก็บไว้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและจะลบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บสำรองข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ยังมีการใช้งานอยู่

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุดและหลังจากการขอให้หยุดประมวลผลข้อมูล เราจะยังคงประมวลผลข้อมูลต่อไปอีกในระยะเวลาสั้นๆ (เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้) เราจะจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ท่านขอไม่ให้เราส่งข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงให้แก่ท่านหรือเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในอนาคตได้

9. การติดต่อเรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

หรือโทรศูนย์ติดต่อ ทอท. ที่ 1722 หรือ (+66) 2132 1888

ขอบคุณ
ทีมงานแอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)