ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 69 / 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)

(26 กรกฎาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561)
การก่อสร้างในภาพรวมมีความคืบหน้าเป็นลำดับกว่าร้อยละ 30.62 โดย ทอท.คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการในช่วงกลางปี 2563 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในช่วงปลายปี 2563
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (ระยะ 2) โดยได้นำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ทอท.ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนาฯ และมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้
(1) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) (CC1/1) บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 780 วัน ขณะนี้งานมีความก้าวหน้างานแล้วกว่าร้อยละ 83.01 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561
(2) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) PCS Joint Venture ประกอบด้วย บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่าสเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 660 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเสาด้านทิศตะวันตกและตะวันออกของอาคาร Midfield Satellite 1 และกำแพงคอนกรีตภายในอุโมงค์ด้านทิศใต้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562
(3) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ซึ่งจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ในเดือนตุลาคม 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563
(4) งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2) อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
โดยคาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 29 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564
(5) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) กิจการค้าร่วมเอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์ เป็นผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 990 วัน ขณะนี้มีความก้าวหน้างานแล้วกว่าร้อยละ 38.85 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562
(6) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) นิติบุคคลร่วมทำงานไออาร์ทีวีเป็นผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างและสำรวจออกแบบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563
(7) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5) นิติบุคคลร่วมทำงานล๊อกซเลย์ – แอลพีเอส ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการบริหารโครงการออกแบบและทดสอบที่จุดผลิต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563
(8) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) (CC6) อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ซึ่งจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563
ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการในช่วงกลางปี 2563 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2563 ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างคุณค่าให้สังคม และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th