การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมเครื่อง

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หน่วยงานหรือบริษัทการบินที่ต้องการทำการบินทดลองภายหลังการซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนทำการบินตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (ในเวลาทำการ) หรือหัวหน้าพนักงานเวรอำนวยการ (นอกเวลาทำการ) ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนทำการบิน และเมื่อได้รับอนุมัติให้ทำการบินแล้ว แต่ไม่สามารถทำการบินได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ ที่อนุมัติแล้วนั้น อาทิ เช่น การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการบิน สายการบินหรือตัวแทนบริการดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้สนามบินทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น และหากการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการบินดังกล่าวเกินกว่า 24 ชั่วโมง (โดยอ้างอิงจากวิธีปฏิบัติในการอนุญาตทำการบินของกรมการบินพลเรือน) จะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อขออนุมัติให้ทำการบินใหม่อีกครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2551
  2. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
2.ช่องทางการให้บริการ
3.ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
5.ค่าธรรมเนียม
6.ช่องทางการร้องเรียน
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก