การขอใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานไปกับอากาศยาน

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ด้วยราชอาณาจักรไทยได้มีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 26 ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกระทรวงไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด, กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550, ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่, ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 92 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ทำให้มีกระบวนการในการขอใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานไปกับอากาศยาน

**กรณีส่งวัตถุกัมมันตรังสี (Class 7) และสัตว์อันตรายที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550
  2. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 92 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
  3. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2551
  4. พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 26 ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดส่ง หรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกระทรวงไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
2.ช่องทางการให้บริการ
3.ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
5.ค่าธรรมเนียม
6.ช่องทางการร้องเรียน
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก