การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ)

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

2. ตามข้อ 3 (9) ของกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้อาวุธปืนต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือในการนำอาวุธปืนไปกับอากาศยาน

3. อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 28 มกราคม 2551ข้อ 8 ในการอนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานไปกับอากาศยาน เฉพาะกรณีที่ทำการบินเริ่มต้นจากสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4. ปริมาณและการบรรจุ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน

5. ใบอนุญาตใช้เฉพาะวันที่ให้ไว้และเที่ยวบินที่ขออนุญาตเท่านั้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550
  2. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 92 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
  3. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2551
  4. พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 26 ว่าด้วย ห้ามมิให้ผู้ใดส่ง หรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกระทรวงไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
2.ช่องทางการให้บริการ
3.ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
5.ค่าธรรมเนียม
6.ช่องทางการร้องเรียน