งานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

S__20520974

งานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
พร้อมวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM