ฉลองประเพณีไทย ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรค D-M-H-T-T 🌺😷 รักษาระยะห่าง…เพื่อปกป้องครอบครัวที่เรารัก 💙