ทอท.คาดผู้โดยสาร 3.18 ล้านคนใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ทอท.คาดผู้โดยสาร 3.18 ล้านคนใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.จำนวน 3.18 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 และมีเที่ยวบิน 18,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งท่าอากาศยานของ ทอท.มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วย
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561) ประมาณ 3.18 ล้านคนหรือเฉลี่ยประมาณ 453,600 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 18,300 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,610 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ทสภ.มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด คือ คาดว่ามี  ผู้โดยสารประมาณ 1.52 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 217,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 และมีเที่ยวบินประมาณ 8,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,140 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 ส่วนที่ ทดม.คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 887,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 126,700 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7
และมีเที่ยวบินประมาณ 5,400 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 770 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2
สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนมากเช่นกันเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ ที่ ทภก.คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 365,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 52,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และมีเที่ยวบินประมาณ 2,200 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 310 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ด้าน ทชม.คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 1,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 240 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ส่วนที่ ทหญ.คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 86,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และมีเที่ยวบินประมาณ 600 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 90 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และที่ ทชร.คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ 73,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 10,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 400 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทอท.ได้ร่วมกับหน่วยงานในท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ คือ การจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ทสภ. ทดม. ทภก.และ ทชร.จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ณ ทสภ. ทดม.และ ทภก.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับ
ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง มีรายละเอียดคือ
- ที่ ทสภ.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ณ ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.
- ที่ ทดม.จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 บริเวณห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 (ใกล้กับห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.) และยังได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรถเข็นกระเป๋าเป็น 60 คนต่อวัน รวมทั้งเพิ่มรถเข็นกระเป๋าขนาดกลางเป็นจำนวน 2,500 คัน ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่จัดเรียงและขนย้ายกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารให้เป็นระเบียบและ
ง่ายต่อการค้นหา ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของพื้นที่ช่องตรวจศุลกากร ทดม.ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่และช่องตรวจสัมภาระผู้โดยสาร โดยเพิ่มช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง จาก 1 ช่องเป็น 2 ช่อง ณ บริเวณช่องตรวจศุลกากรผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม.   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับการตรวจสัมภาระได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- สำหรับ ทภก.จัดศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 บริเวณด้านทิศเหนือ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
- ในส่วนของ ทชม. ทชร.และ ทหญ.ได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางอากาศ เพื่อประสานงานข่าว การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย และการติดต่อประสานงานเร่งด่วนอื่นๆ
นอกจากนั้น มีการยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดในพื้นที่ที่จัดไว้ ณ ทสภ.และ ทดม.ดังนี้
- ที่ ทสภ.จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 2 มกราคม 2562 ในพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C
- ที่ ทดม.ได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริการผู้โดยสาร จำนวน 4 จุด โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ได้แก่ (1) อาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น เฉพาะชั้น 2 (2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น (3) ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 3 และ (4) ลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคาร โดยมีรถเวียน (Shuttle Bus) สำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถ กับอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ
นายนิตินัย กล่าวว่า นอกจากการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แล้ว ทอท.ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยได้เพิ่มวงรอบในการตรวจตระเวนระงับเหตุ รวมทั้งประสานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ด้านการข่าว รวมทั้งขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานเฝ้าสังเกตพื้นที่ ทั้งนี้ ในส่วนของ ทหญ.ซึ่งมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้วยการขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ทหญ.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางรักษาการณ์ ณ ทหญ.

โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 นั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทหญ.ได้เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบเอกสารหรือบัตรแสดงตน และตรวจสอบทะเบียนยานพาหนะ (ผู้ที่ไม่มีบัตรแสดงตนและทะเบียนของยานพาหนะไม่ถูกต้อง ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ทหญ.)
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.ยังร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมและตกแต่งอาคารผู้โดยสารในบรรยากาศคริสมาสต์และปีใหม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร โดยที่ ทสภ.จัดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 12 เมตร บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 จัดซุ้มถ่ายภาพบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 และจัดกิจกรรมให้มีซานตาคลอสมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารใน
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 ทดม.จัดขบวนพาเหรดในวันที่ 25 และ 28 ธันวาคม 2561 และตั้งต้นคริสมาสต์บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row 11 และ 12 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ทภก.จัดกิจกรรมสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลคริสมาสต์ ณ ห้องโถงเช็คอิน ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทชม.จัดการแสดงและดนตรีในรูปแบบล้านนา และตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสาร
จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 ทหญ.จะจัดแสดงดนตรีสด มายากล การแต่งกายซานตาคลอส ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.รวมทั้งประดับตกแต่งพื้นที่และจุดถ่ายภาพ ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 และ ทชร.ได้ปรับภูมิทัศน์โดยการนำดอกไม้มาประดับตกแต่งภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ พร้อม
จัดจุดถ่ายภาพบริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
และจะมีกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ต้อนรับผู้โดยสารในวันที่ 1 มกราคม 2562 และเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมี
ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.จำนวนมาก ดังนั้น ทอท.จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------------------------
ฉบับที่ 123 / 2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th