ทอท.จัดประชุม Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force (AP-ADO/TF) ครั้งที่ 5

AOT 1
AOT 2
AOT 4
AOT 5
AOT 3
AOT 6

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เป็นประธานเปิดการประชุม The Fifth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force (AP-ADO/TF) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวน 13 ประเทศ ประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เพื่อหารือในการทบทวนผลการประชุมต่างๆ การวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างท่าอากาศยาน แผนการเดินอากาศของภูมิภาค (Regional Air Navigation Plan) ของแต่ละท่าอากาศยาน และรายการภารกิจของ AP-ADO/TF รวมถึงพิจารณาทบทวนเอกสารต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต อีกทั้งให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการจัดฝึกอบรมให้ผู้ดำเนินงานสนามบินนำไปพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันตามแนวคิดที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดไว้ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “No country left behind”
ทั้งนี้ การประชุม Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force จัดขึ้นทุกปี
เพื่อเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางอากาศของประเทศสมาชิก โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย เพื่อความภาคภูมิใจในการประชุมระดับนานาชาติ และที่สำคัญเพื่อเป็นอีกหนึ่งหน้า ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดเชียงรายต่อไป
---------------------------------------------------------
ฉบับที่ 7/2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th