ทอท.จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

25_2562

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท.เยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ทอท. และผู้ถือหุ้น โดยมีนายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทอท.เป็นประธาน และนายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ ทชร. ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้นำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ ทชร. เพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานทุกแห่งของ ทอท.ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตามกรอบแนวความคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

--------------------------------------------
ฉบับที่ 25 / 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th