ทอท.จัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง

13_2563_1
13_2563_4

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ทดม.ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ทดม. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ ทดม. และโครงการพัฒนา ทดม. รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อขัดข้อง และผลกระทบจากการดำเนินงานของ ทดม. ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงาน การสนับสนุนการดำเนินงานของ ทดม.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทอท.และหน่วยงานภาครัฐด้วย
————————————
ฉบับที่ 13 / 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th