ทอท. จัดโครงการ ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี 2563

S__39837724
S__39837726
S__39837727
S__39837728

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พันเอกพิเศษ ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกอง
สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) นำพนักงาน ทอท.จำนวน 150 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ เช่น ต้นโกงกาง และต้นลำพู จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ตลอดจนรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
------------------------------------------------------
ฉบับที่  41/2563 วันที่ 18 กันยายน 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242 โทรสาร  0 2535 5216 อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th