ทอท.จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ประจำปี 2562

_2562_2
2562

(2 เมษายน 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนั้น ทอท.ยังได้เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงได้จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึก เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน ทอท.
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตของผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โดยมีการจัดบูธจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสาร และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนั้น ทอท.ยังได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภัยร้ายทำลายองค์กร” ด้วย
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยกระตุ้นให้บุคลากรของ ทอท.เกิดจิตสำนึกในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งปัจจุบัน ทอท.มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลองค์กรที่จัดทำในรูปแบบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 30 / 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th