ทอท.ชี้แจงการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ชี้แจงการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนบางแห่งได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 5 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ทอท.ขอชี้แจงว่า ทอท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ..2560 โดยเป็นการแข่งขันทางด้านราคาและได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อเสนอทางด้านเทคนิค มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เสนอราคาต้องแสดงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้มั่นใจว่างานจะสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.เป็นโครงการสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการให้บริการ การขึ้นลงของอากาศยาน รวมถึงการก่อสร้างยังมีส่วนที่จะต้องทำการเชื่อมต่อกับทางวิ่งเดิมที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ จึงต้องกำหนดให้ผู้เข้าประมูลเสนอรายละเอียด แผนงานขั้นตอนการทำงานต่างๆ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าประมูลมีความเข้าใจและพร้อมที่จะทำให้งานสำเร็จ โดยข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผู้เข้าประมูลส่งมานี้จะใช้ในการกำกับเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้า รวมถึงคุณภาพงาน และความปลอดภัยในการให้บริการควบคู่ไป เนื่องจากงานโครงการดังกล่าวมีความสำคัญ ทั้งเรื่องการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ..2560 และมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนแล้วตามประกาศ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วรวมทั้งวิธีการคัดเลือกดังกล่าว ถูกใช้อยู่ในโครงการภาครัฐอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. ยังเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(Construction Sector Transparency Initiative: CoST) และการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)เช่นเดียวกับโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดหา สามารถประหยัดงบประมาณก่อสร้างได้ถึง 11,000 ล้านบาท

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.ขอยืนยันว่าการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 มีความโปร่งใส เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม โดยจากการตรวจสอบพบว่าการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมูลได้มากกว่า 5 รายขึ้นไป และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ..2560 ดังปณิธานของ ทอท.ที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

——————————————————–

ฉบับที่ 11 / 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th