ทอท. นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้ากระบวนการข้อตกลงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 97 / 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 

ทอท. นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้ากระบวนการข้อตกลงคุณธรรม 

โครงการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา                             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.และโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact :IP) ประจำปี 2561  

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 

กล่าวว่า ทอท.ได้นำโครงการของ ทอท.จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (โครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.และโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. เข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ต่อมาเดือนมีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ได้เห็นชอบให้โครงการทั้ง 3 โครงการ                          ของ ทอท.เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เนื่องจากเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง                                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีมูลค่าโครงการสูง การดำเนินงาน         มีความซับซ้อน และมีความเหมาะสมที่จะจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพราะมีผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการดังกล่าว 

  ทอท.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (IP) และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้จัดการประชุมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางโครงการดังกล่าว ซึ่งในการประชุมได้มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการ                           ความร่วมมือป้องกันทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม                       ในโครงการ IP เข้าร่วม การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลและความเป็นมาของโครงการ CoST และ IP และการให้                          ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาการลงนามเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรของ 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ทอท.) หน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาเป็นผู้เสนอราคา หรือเสนองานกับภาครัฐ (ผู้รับจ้าง) และภาคประชาสังคม (ผู้สังเกตการณ์) โดยเป็นข้อตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งจะต้องยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคม                   เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ตั้งแต่การจัดทำร่างข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา 

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โดย ทอท.ได้จัดทำเว็บไซต์ https://costaot.airportthai.co.th/index.php/th/ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามโครงการ CoST ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

————————————————–

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทร: 0 2535 5554  

โทรสาร 0 2535 4099  

อีเมล: aot_media@airportthai.co.th