ทอท.ประกาศผลคะแนนรวมสูงสุดผู้ยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

(31 พฤษภาคม2562) บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) (ทอท.) ประกาศผลคะแนนรวมสูงสุด
ผู้ยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) คือบริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัด

นายวิชัยบุญยู้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท. (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) กล่าวว่าตามที่
ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรทสภ.
ระหว่างวันที่1 – 18 เมษายน2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารรวมทั้งสิ้น5 รายได้แก่

1.  บริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัด

2. บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด

3. บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)

4. บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

5.  บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่22 พฤษภาคม2562 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานโดยมีผู้มายื่นข้อเสนอ3 รายได้แก่

1.  บริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัด

2.  บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบิน

กรุงเทพล็อตเต้ดิวตี้ฟรี(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) บริษัทโฮเต็ลล็อตเต้จำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้งจำกัด

3.  บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าประกอบด้วยบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน), บริษัทเอ็มไพร์เอเชียกรุ๊ปจำกัดและWDFG UK LIMITED

เมื่อวันที่27 พฤษภาคม2562 ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน(Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของ
ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานโดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง3 รายได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อยและในวันนี้(31 พฤษภาคม2562) ทอท.ได้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดคือบริษัทคิงเพาเวอร์
ดิวตี้ฟรีจำกัดโดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ทอท.คาดหมายทั้งนี้
การดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือทอท.จะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของทอท. ในวันที่
12
มิถุนายน2562 และคณะกรรมการทอท.ในวันที่19 มิถุนายน2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติและจะนำเสนอสื่อมวลชนต่อไป

 

—————————————————–

ฉบับที่42 / 2562 วันที่31 พฤษภาคม2562

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)

โทรศัพท์0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร0 2535 4099

อีเมลaot_media@airportthai.co.th