ทอท.ร่วมการประชุมระดับผู้บริหารกับท่าอากาศยานมิวนิก

63_2562_1
63_2562_2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
พร้อมด้วยนางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (สายงานยุทธศาสตร์) และพนักงาน ทอท.
เข้าร่วมการประชุมในระดับผู้บริหาร (CEO Meeting) กับ Dr.Michael Kerkloh, CEO & President of Munich Airport และผู้บริหารของท่าอากาศยาน
มิวนิก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ทอท.ได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงาน Satellite Terminal, Airport City, Digital Platform และ Premium Lane for Perishable Cargo ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานของทั้งสององค์กร และได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันที่จะดำเนินการร่วมกันในปี 2563 ซึ่งปี 2562 เป็นปีของการครบรอบการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นปีที่ 10

----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 63 / 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร  0 2535 4099

อีเมล aot_media@airportthai.co.th