ทอท.ร่วมบริจาคเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

S__20086809

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคในนามกระทรวงคมนาคมจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีในโครงการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

-------------------------------------------

ฉบับที่ 78 / 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th