ทอท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการร่วมกันส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม

57_2562

(3 กรกฎาคม 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สนช.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
และนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช.ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.(สายงานยุทธศาสตร์)
และนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สนช.เป็นพยาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวและการบินมากขึ้น และ ทอท.
ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการให้บริการซึ่งตั้งแต่ปี 2559 ทอท.ได้ร่วมมือกับ สนช.ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน และได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ทอท. (AOT’s Innovation Strategies)
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) องค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) มุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร (2) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) มุ่งให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย (3) นวัตกรรมร่วม (Synergy Innovation) มุ่งบูรณาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ และ (4) นวัตกรรมบนฐาน
องค์ความรู้และข้อมูล (Data – driven Innovation) มุ่งบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรมระหว่าง ทอท.และ สนช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.และ สนช.จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 – 2 กรกฎาคม 2565 สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม องค์กร และบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์นวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม และวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการ
ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน และร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถ
การแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โครงการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการจัดแสดงเผยแพร่และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของไทย เพื่อนำไปสู่ระดับสากล (Thailand Innovation Showcase @ AOT)”

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “ “นวัตกรรม” กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบนวัตกรรมไทยมีการพัฒนาและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index – GII) ของประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 55 ในปี 2017 มาเป็นอันดับที่ 44 ในปี 2018 ทอท.ในฐานะประตูของประเทศไปสู่ตลาดโลก ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการเดินทาง
และการขนส่งในประเทศ และศูนย์กลางความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และชุมชน จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมไทย ทั้งในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการชาวไทยและนักเดินทางต่างชาติ รวมถึงเป็นหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
และเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนจากแนวโน้มการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจน และจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายด้านนวัตกรรมของธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน ความร่วมมือระหว่าง ทอท.และ สนช. ที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะเป็นการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กร พื้นที่และอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์และบริการที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาและบริการในธุรกิจการบินและธุรกิจสนับสนุน
ร่วมดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างโอกาสและเชื่อมโยงความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ ทอท.เป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกลุ่มผู้บริหารและ พนักงาน ทอท.ให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ทอท.และ สนช.จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ ทอท.ในยุคแห่งดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท.สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเพื่อ
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ทอท.ที่มุ่งเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (World’s Smartest Airport) ต่อไป

--------------------------------------------------------

ฉบับที่ 57 / 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th