ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 117 / 2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa

(14 ธันวาคม 2561) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับบริษัท Airports Company South Africa (ACSA) ผู้บริหารท่าอากาศยาน 9 แห่งในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.และ Ms.Bongiwe Mbomvu, Acting CEO ของ ACSA ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม AOB2 อาคารปฏิบัติการ (Airport Operation Building : AOB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับบริษัท/องค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานระหว่างประเทศจำนวน 12 บริษัท/องค์กร ครอบคลุมท่าอากาศยานจำนวน 16 แห่งใน 9 ประเทศ และในวันนี้ ทอท.ได้ร่วมลงนามกับบริษัท Airports Company South Africa (ACSA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมเที่ยวบินตรงระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานในเมือง Johannesburg และเมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเดินทางจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวสัญชาติแอฟริกาใต้เดินทางมาประเทศไทยประมาณ 100,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปี 2559

ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทอท.และ ACSA จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือใน 4 ด้าน คือ การประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting) การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล (Exchange of Information) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกัน (Joint Marketing and Promotion) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า และการดำเนินโครงการร่วมกัน (Joint Work Activities)

สำหรับ ACSA เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคแอฟริกาและจากทั่วโลกในด้านการบริหารท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินจนได้รับรางวัลมากกว่า 50 รางวัลจากทั่วโลก เช่น Airport Service Quality (ASQ and SKYTRAX) และ Top Employer Status เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการและประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่ง ทอท.และ ACSA แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานและนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการได้ นอกจากนั้น ACSA ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ คือ อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทางจากทวีปเอเชียไปยังทวีปอเมริกาใต้ และประเทศไทย ถือเป็นทางผ่านในเส้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังทวีปแอฟริกาซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเส้นทางบินใหม่ การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างสองประเทศ และการเชื่อมต่อเที่ยวบินจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรือการเชื่อมต่อเที่ยวบินจากทวีปอเมริกาใต้ผ่านสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย

 

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ACSA เป็นองค์กรแรกในทวีปแอฟริกาที่ ทอท.จัดทำ SAA ด้วย ถือเป็นการเพิ่มพันธมิตรของการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นแหล่งการเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทวีปแอฟริกาซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ ทอท.ให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคใหม่ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th