ทอท.เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

35_2562

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia -Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ Asia World Expo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานสมาชิก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร

-------------------------------------------------
ฉบับที่ 35 / 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th