ทอท.เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

60_2562

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยพนักงาน ทอท.เข้าพบผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต ได้แก่ การให้สิทธิประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร แนวโน้มปริมาณผู้โดยสาร และการเติบโตของผู้โดยสารแบ่งตามสัญชาติและประมาณการจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 การปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge) แผนการพัฒนาท่าอากาศยาน แผนการพัฒนารายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินในอนาคตของ ทอท. เช่น Digital Platform, Certify Hub และ Airport City เป็นต้น รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 60 / 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th