ทอท.และกรมท่าอากาศยาน ลงนามข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค

S__13926619

(4 มีนาคม 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ร่วมลงนามข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงนาม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้คำนึงถึงความสำคัญในนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ทอท.โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดย ทอท.ได้จัดประชุมความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสำหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ซึ่ง ทอท. กรมธนารักษ์ (ธร.) ทย. และกองทัพอากาศ (ทอ.) ได้ร่วมกันพิจารณาและแก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้มีความสมบูรณ์ โดยเป็นการปรับปรุงในข้อกำหนดกิจกรรมอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานที่สามารถดำเนินการได้ในที่ราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการที่ ทอท.จะดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 10 กิจกรรม ได้แก่
(1) โรงแรม (2) การขนส่งและโลจิสติกส์ (3) สำนักงานและศูนย์ธุรกิจ (4) ร้านค้าและศูนย์การค้า (5) การท่องเที่ยวและนันทนาการ (6) การประชุมสัมมนาและนิทรรศการ (7) ที่พักอาศัย (8) การกีฬา (9) การรักษาพยาบาล และ (10) กิจกรรมอื่นๆ ที่จะตกลงกัน ดังนั้น ในวันนี้ (4 มีนาคม 2562) ทอท. และ ทย. จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค จำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้ตระหนักและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตลอดจนสาระสำคัญของข้อตกลง ฉบับปรับปรุง แก้ไข สำหรับข้อตกลงฯ ฉบับปรับปรุง แก้ไข เป็นข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื้อที่ประมาณ 19,251 ไร่ จำนวน 1 ฉบับ และข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 8,184-0-76.9 ไร่ ซึ่งจะทำให้ ทอท. สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยานเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท. ขอขอบคุณ ธร. ทย. ทอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินของไทยการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมทั้งดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว และ
การบริการได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล (Mega Trends) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 14 / 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th