ทอท.และสนามบิน 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

45_2564_1
45_2564_2
45_2564_3

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของ ทอท. ประจำปี 2564
ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้นำเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นเงินบริจาค
จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 916,800.- บาท ถวายแด่พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ ท่าอากาศยานของ ทอท.อีก 4 แห่งก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดต้นปิน จังหวัดเชียงใหม่ วัดโสภาสิทธาราม จังหวัดเชียงราย วัดเมืองใหม่ จังหวัดภูเก็ต และ
วัดเลียบ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยยอดเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักงานใหญ่ ทอท.และสนามบิน 6 แห่ง
รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,660,000.- บาท

-------------------------------------------------------

ฉบับที่ 45 / 2564 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245  โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th