ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2562

191251

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดย นางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
เพื่อสังคม เข้ารับมอบโล่จากการที่ ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำปี 2562 ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ซ้าย) ประธานคณะทำงาน
เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 97 / 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th