ทอท.ได้รับรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2019 ด้าน Services

73_2562

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้แทน ทอท.รับรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment and Sustainability) สำหรับอุตสาหกรรมด้านการบริการ (Services) นอกจากนี้ ทอท.ยังเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ด้านการบริการ ในโครงการ Drive Award 2019 Environment and Sustainability ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจประเทศในด้านต่างๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย

-----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 73 / 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)