ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวกรณีมีกลุ่มอิทธิพลทำธุรกิจสีเทาขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษ (Premium Lane)

1

ครั้งที่ 31/2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวกรณีมีกลุ่มอิทธิพลทำธุรกิจสีเทาขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษ (Premium Lane)
พันตรีกมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้ลงบทความในประเด็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เกี่ยวกับคิว  การให้บริการตรวจหนังสือเดินทางมีความหนาแน่น รวมทั้งมีการเปิดธุรกิจสีเทาขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษ หรือ Premium Lane
จากประเด็นดังกล่าว ทสภ. ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ทอท.ในฐานะเป็นผู้ดำเนินกิจการสนามบินสาธารณะได้มีการจัดช่องทางและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ทูต ลูกเรือ ผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้พิการ เป็นต้น (ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7) โดย ทสภ. ได้จัดช่องทาง Priority Lane ไว้ให้เป็นการเฉพาะ จำนวน 2 ช่องทาง ณ บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทางโซน 2 และ 3 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร โดย ทสภ. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการผ่านเข้าช่อง Priority Lane ซึ่งผู้โดยสารที่สามารถผ่านช่องทางนี้ได้ จะต้องมีหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ และบัตร Premium Lane ที่ต้องมีเที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสารในบัตรที่นั่งตรงกับหนังสือเดินทาง
พันตรีกมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ทอท. คณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินประเทศไทย (AOC) และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันตามคำร้องขออำนวยความสะดวกจาก AOC โดยอนุญาตให้บริการบัตร Premium Lane สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่สามารถผ่านช่องทางตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ได้ โดยให้ AOC เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัตรดังกล่าว ซึ่ง AOC ได้หาบริษัทเอกชนมารับทำบัตร Priority Pass และบริษัทเอกชนดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินจากสายการบินตอนสิ้นเดือนตามจำนวนที่แต่ละสายการบินใช้ไปในแต่ละเดือน และในส่วนของการดำเนินการสายการบินจะเป็นผู้แจกบัตร Premium Lane ให้กับผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของแต่ละ
สายการบินเพื่อนำไปใช้ผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่มีให้บริการ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำหลาย ๆ ประเทศ
ทสภ. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่เข้าใช้ช่องทาง (Priority Lane) รวมถึงผู้ถือบัตร Premium Lane ทั้งนี้ ทสภ., AOC และ ตม. มีการประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการใช้บัตรผิดประเภทโดยมิชอบ ซึ่งหาก ทสภ. ตรวจพบการใช้บัตร Premium Lane ที่ไม่ถูกต้อง ทสภ. จะมีการแจ้งให้ AOC และ ตม. ทราบต่อไป
************************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031 โทรสาร 0 2132 9019