ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการปรับเปลี่ยนการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening เริ่ม 19 พฤศจิกายน นี้

1
2
3
4
5

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ไปที่ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเทียบเครื่องบิน A และ B เพื่อแก้ไขความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร AOT Contact Center 1722

From 19 November 2019 onwards, Suvarnabhumi Airport will move domestic passenger security screening to 2nd floor and 3rd floor of concourse A and B to solve passenger congestion and improve service performance. For more information, please contact AOT Contact Center 1722.

从2019年11月19日起,素万那普机场将国内出发的出发点移至 a 和 b 候机楼的 2楼和3楼,以降低拥挤及提高旅客服务的效率如需详细资讯,请联络 : AOT Contact Center 1722