ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการรับรอง Airport Health Accreditation จาก ACI

BKK ACI AHA Certificate
DMK ACI AHA certificate

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับแจ้งจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI) ว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
ได้รับการรับรองมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยจากการเข้าร่วมโครงการ Airport Health Accreditation (AHA) Programme โดย AOT ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มุ่งมั่นให้มีสุขอนามัยที่ดี เริ่มตั้งแต่
พื้นที่ให้บริการผู้โดยสารที่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส การเว้นระยะห่าง เช่น ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ห้องโถงเช็กอิน พื้นที่ตรวจค้นร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่อง ห้องรับรอง ร้านขายของ/ขายอาหารและเครื่องดื่ม บันไดเลื่อน ลิฟต์ พื้นที่รับกระเป๋าสัมภาระ บริเวณทางออกจากห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เป็นต้น รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน และการสื่อสารไปยังผู้โดยสาร

สำหรับโครงการ ACI Airport Health Accreditation มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในอุตสาหกรรม
การบินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการกำหนดให้สนามบินดำเนินการตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Council Aviation Recovery Taskforce : ICAO CART) และแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจและการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของ ACI ซึ่งสนามบิน
ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสนับสนุนข้อมูลสนามบิน และข้อมูลแวดล้อมให้ ACI รวมถึงร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อทำการประเมิน และต้องรายงานข้อมูลให้ ACI ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสนามบิน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AOT ให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทำให้มั่นใจ
ได้ว่ามาตรการที่ AOT ใช้อยู่มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

--------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 5/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร   0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th