ท่าอากาศยานหาดใหญ่รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน

S__22814736

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งนี้ การได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงานของ AOT ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความทัดเทียม มีรายไดที่เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน อันเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ที่จะทําใหองค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

-------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 46/2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

_2563_2