ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ผ่อนปรนให้ผู้โดยสารนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องได้ เพื่อความ อุ่นใจ ปลอดภัย ของผู้โดยสาร✈️

🧴โปรดอย่าลืม!
💙 1ท่านสามารถนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องรวมกันได้ไม่เกิน 1,000 ml.
💙 เจลล้างมือต้องมีปริมาณไม่เกิน 350 ml. ต่อชิ้น
💙 บรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิท
💙 ต้องมีข้อความแสดงปริมาณของบรรจุภัณฑ์ชัดเจน
💙 โปรดนำของเหลวใส่ถาดแยกออกจากกระเป๋าก่อนเข้าเครื่องเอ็กซเรย์