ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ AOT

326079572_851447346117775_5804796852920845633_n

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยมี
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธานกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ (2) นางฉฎาณิศา ชำนาญเวศ (3) นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และ (4) นายวิทยา พันธุ์มงคล
และเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ผู้สมัครได้เข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนา AOT ในวันนี้ (วันพุธที่ 18 มกราคม 2566) ที่ประชุมคณะกรรมการ AOT ซึ่งมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธาน
กรรมการ AOT เป็นประธาน ได้เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ AOT โดย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด หลังจากนี้ จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ AOT ดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ ร่างสัญญาจ้าง และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเสนอผลการเจรจาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ AOT เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อกระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้วจะเสนอคณะกรรมการ AOT เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง และเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

สำหรับนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ของ AOT และมีประวัติการทำงานระดับผู้บริหาร ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ในด้านประวัติการศึกษา นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว และจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว

---------------------------------------------------------
ฉบับที่ 1/2566 วันที่ 18 มกราคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th