ประกาศ ขอให้ผู้ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 (ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.63 เป็นต้นไป)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เด