ผู้บริหาร ทอท.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงาน Asia/Pacific Aerodrome Assistance Design and Operations Task Force

นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน
และการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน Asia/Pacific Aerodrome Assistance Design and Operations Task Force โดยมีวาระ 3 ปี ตามมติที่ประชุม
Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force ครั้งที่ 1 ณ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา พิจารณามาตรฐาน
และข้อแนะนำพึงปฏิบัติของท่าอากาศยาน รวมถึงเอกสารคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนออกแบบและดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน ตลอดจนยกระดับแผนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกร่วมกัน
-------------------------------------------
ฉบับที่ 27/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th เว็บไซต์ www.airportthai.co.th

ASP1
ASP2
ASP3