ผู้บริหาร AOT ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานมิวนิก

01
02

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
พร้อมด้วยนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) และนางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานมิวนิก (CEO Meeting) ซึ่งนำโดย Mr.Jost Lammers ตำแหน่ง President and CEO ท่าอากาศยานมิวนิก และ Ms.Theresa Fleidl ตำแหน่ง Vice President and Head of Sister Airport Office เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการบินและการฟื้นตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทย โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Sandbox รวมถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่าง AOT และท่าอากาศยานมิวนิก

อนึ่ง AOT และท่าอากาศยานมิวนิกได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AOT ได้รับความร่วมมือจาก
ท่าอากาศยานมิวนิกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ (On the job training)

——————————————

ฉบับที่ 42/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th