ผู้บริหาร AOT ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน Asia/Pacific Aerodrome Assistance Design and Operations Task Force ต่ออีกหนึ่งวาระ

0E3C3CC9-12CA-4DE9-87E9-88B8377DA532
8539B017-5FCD-4481-8866-A8E35474701B
D70EAF87-6D47-4FB0-862F-71D8ADEE3AC1
94423685-F756-4716-ACEE-6184810F466A
FC6F36B3-274F-4C36-B762-C003A771764A
A8408CEE-5B06-440D-ADF3-D5F148F8EB0B

นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน Asia/Pacific Aerodrome Assistance Design and Operations Task Force (AP-ADO/TF) ต่ออีกหนึ่งวาระจนถึงปี2569

โดยมีวาระ 4 ปี ตามมติที่ประชุม Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำหรับการประชุม AP-ADO/TF ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและหารือด้านมาตรฐาน ข้อปฏิบัติ การออกแบบ การจัดการ การก่อสร้าง ฯลฯ ของแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานสนามบิน โดยล่าสุดเป็นการประชุมฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 13 มกราคม 2566 ซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมฯ โดยมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการดําเนินงานของสนามบินจากประเทศสมาชิก จำนวน 13 ประเทศ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา รวมจำนวนกว่า 90 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการทบทวนจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของสนามบินตามข้อกำหนดองค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) นอกจากนี้ คณะผู้เข้าประชุมยังได้

เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร พื้นที่ในเขต Airside และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยด้วย

การประชุม AP-ADO/TF ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน

มีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดการประชุมนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตรา

การเติบโตสูงที่สุดในโลก และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางและ

เป็นสนามบินที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 7/2566 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240

โทรสาร 0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th