ผู้อำนวยการใหญ่ AOT พบพนักงานประจำปี 2566

AOT 1
AOT 2
AOT 3

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พบพนักงานและลูกจ้าง AOT ตามโครงการ “กอญ.พบพนักงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ AOT รวมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 17/2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th